Neeltje Dam
Schilderijen


Landschappen

Klik op de plaatjes voor een vergroting.

Fjildblommen Stranwille Alde Feanen Earnewald Simmerwielde
Reitdiepskade Groningen Yn de branning Mai tiid Fiskers
Yn 'e tun Waad by Wierum Noardsee Hjerst 2
Noflik Kraenlannen Strand Skylge Butenfjild 2
Stranwille Dunen 2 Wetterlan Kij nr 2
Lytsewierum droechfalle Winter Hjerst
Jachthaven Krite 2 Jongfee Krite nr 2
Haven by joun Blommen Ky de Veenhoop
Simmer Lauwerseach Kaapjesplak
Lans de feart readtsjerk de Twilling Fjildboeket
Kij nr 3 Droechfalle Ameland
Jachthaven Jorwert Op het duin
Simmer it Waad by jun Simmer
Jûntiid Simmer Winter
It Waad Alde Feanen Simmerjun

Butenfjild

Dunen_Skylge Ky by it wetter alt Fjild
Bouwepet Boten